ILO Engellilerin Sosyal İçermesi Stratejisi Eylem PlanıILO Engellilerin Sosyal İçermesi Strateji Eylem Planı, engelli kadınların ve erkeklerin sosyal içerme ile örgütlenme çabalarına rehberlik etmektedir. ILO’nun çalışmalarını geniş yelpazede içeren kapsamlı ve etkili çalışma ile “ONE ILO” anlayışına dayanmaktadır. Bu eylem planı, mevcut ve takip eden yıllarda 2014-15 ve 2016-17 iki yıllık dönemlerine uygulanarak; Mevcut girişimler üzerine hazırlanmış olup Yönetim Kurulunun, ILO’nun engellilerin sosyal içermeye dahil edilmesini teşvik etme çalışmalarının onaylandığı çerçevede ilerlemektedir (düzenlenmiş şekliyle GB.316 / POL / 2). 

ILO’nun tüm kadınlar ve erkekler için uygun iş olanakları yaratılmasını sağlayarak barış, refah ve ilerlemeye katkıda bulunma misyonunu tam olarak gerçekleştirmek için, engelli kadın ve erkekleri etkin ve sistematik olarak sosyal içermeye dahil etmek önemlidir. 

Dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan diğer bir deyişle küresel olarak bir milyar engelli bireyden en az 785 milyonu çalışma yaşındadır. 

Güvenilir istatistiklerin mevcut olduğu yerler, engelli bireylerin işsizlik oranlarının daha yüksek olduğunu ve daha önemlisi, iş gücü piyasasına katılım oranlarının, engelli olmayan oranlarının engelli olmayanlara göre oldukça altında olduğunu göstermektedir. 

Engellilerin iş gücü piyasasından dışlanması,% 3 ile % 7 arasında bir GSYİH kaybına neden olan önemli bir potansiyelin israfını temsil etmektedir.3 2014-2015 Dünya Sosyal Koruma Raporu engeli olan kişilerin sosyal koruma programlarına dahil edilmesi ve hükümlerin yapılmasının, bunların iş gücü piyasasına katılımını desteklemesi konusunda birçok ülkenin yetersiz kaldığına dikkat çekmektedir. 

ILO’nun, 1920’li yıllara dayanan, engelliler için sosyal adaleti destekleme konusunda uzun vadeli yükümlülükleri bulunmaktadır. 1983 Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Engelliler) Sözleşmesi, 1983 (No. 159) ve 2001 Yılı İşlerinde Engellilik Yönetimi Uygulama Kanunu ILO çalışmalarının önemli noktaları olup, iş dünyasında engelli insanlar için tüm eylem biçimleriyle eşit fırsatlar yaratılmasını teşvik etmektir. 

Başlıca uluslararası politika, engelliliğe yönelik insan haklarına dayalı bir yaklaşıma geçişle birlikte, engellilerin sosyal içermeye dahil edilmesinin teşvik edilmesine ve engellilerin karşılaştığı ayrımcılığa karşı mücadeleye çok daha fazla önem verilmektedir. 

Bu değişiklik, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Engellilerin bireylerle çoğu zaman eşit olmadığı için , engellilerin iş arama Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle, diğer hükümlerin yanı sıra, iş ve sosyal korumada temel ilkeleri ve hakları teşviki ile belirtilmiştir. ILO’nun 2008’de Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi’nde ortak çalışma alanı olarak ayrımcılık yapılmamasına ilişkin vurgu ile, bu yeni engellilik perspektifini pekiştirmektedir. 

Bu gelişmeler geçmişte olduğundan daha fazla, genel iş gücü piyasasına ve istihdamla ilgili programlara ve hizmetlere erişimde yetersizliği olan engelli bireylere daha fazla odaklanılmasını sağlamıştır. 

Bu aynı zamanda ILO’nun yetenek geliştirme, istihdamı geliştirme, sosyal koruma ve ayrımcılık yasağı da dahil olmak üzere geniş bir alanda engellilik konusundaki uzmanlığına olan talebin artmasına da yansımaktadır. 

Bir kalkınma sorunu olduğu kadar insan hakları olarak engellilerin sosyal içermeye dahil edilmesi tüm ILO faaliyetleri ve eylem araçları arasında ortak bir çalışma alanı yaklaşımı gerektirmektedir. 

Bu olmazsa, tüm kadınlar ve erkekler için ideal ve üretken çalışma hedefi gerçekleştirilemez. Bu, tüm paydaşlar tarafından engellilere daha fazla ilgi gösterilmesini gerektiren 2015 sonrası Kalkınma Çerçevesinin uygulanmasında özel bir önem taşımaktadır. 

Ortak çalışma gerektiren bir alan olarak, engellilerin sosyal içermeye dahil edilmesi, ILO’nun 2010-15 Stratejik Politika Çerçevesinde (SPF) belirlenen dört stratejik hedefine ve bunlara bağlı 19 Sonuç ve Ülke Program Çıktılarına (CPO) ve İnsana Yakışır İşler Ülke Programları (DWCP) ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Engellilik, aynı zamanda tüm Kritik Önem Alanları (ACI) ile de ilgilidir ve 2016-17 için geliştirilecek olan yeni geçiş stratejik çerçevesinin temel bir parçasını oluşturmak zorundadır. 

Strateji ve eylem planı, ILO Genel Merkezi’ndeki ilgili departmanlarla istişareler yoluyla toplanan ILO yöneticileri ve personelinin görüşlerini ve ILO saha ofislerinin bir anketini ve Engelli Sosyal İçerme Girişimi’nin (DII) bulgularını dikkate almaktadır. 2009 ve 2012 yıllarının kıyaslama ve değerlendirme raporları ile 2014 ILO personelinin engellilerin sosyal içermesini dahil etme anketi sonuçları 2001’den bu yana HQ binasında yapılan erişilebilirlik gelişmelerine ve 2009’dan itibaren İstihdam Sektöründe pilot olarak test edilen DII’ye dayanmaktadır.