ENGELLİ ARACI ÇALINIRSA YENİDEN ÖTVSİZ ARAÇ ALINIR MI

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.431046 21.05.2019
Konu :Engelli tarafından iktisap edilen aracın çalınması halinde istisna kapsamında yeni bir araç iktisabının mümkün olup olmadığı. 


İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi hükmünden yararlanmak suretiyle iktisap edilen ... plakalı aracın çalındığından bahisle, bahse konu istisna uygulaması kapsamında yeni bir araç iktisabının mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, 

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 TL'yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından 

d) Söz konusu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki taşıtların aynı alt bentlerde belirtilen malul ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra beş yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki taşıtları hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır. 

Buna göre, Kanunun (7/2) maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılarak iktisap edilen araçların deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması dışında, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden bu istisnadan yararlanılması mümkün olmadığından, bahse konu istisna uygulaması kapsamında iktisap edilerek adınıza kayıt ve tescil edilen 55 JT 687 plakalı aracın çalınması halinde, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan bu kapsamda yeni bir araç iktisabı mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.