%55 Engel oranına istinaden Sürücü Belgesi Harcı için indirimden faydalanıp faydalanamayacağı (ÖZELGE)

 


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-140.09.01[2019/35]-E.135422

14.05.2020

Konu

:

%55 Engel oranına istinaden Sürücü Belgesi Harcı için indirimden faydalanıp faydalanamayacağı hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

03/05/2019 tarih ve 476641 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; … Devlet Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen 29/11/2017 tarihli ve … sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda "Bilateral Snik İşitme Kaybı, Lomber Disk Herni, Sol Yüksek Hipermetrop ve Ambliyopi" teşhisine bağlı olarak % 55 engellilik oranınızın bulunduğu belirtilerek, söz konusu rapora istinaden B sınıfı sürücü belgesi harcı için indirimden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 118 inci maddesinde, trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanların trafik harçlarına tabi olduğu; 119 uncu maddesinde, askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı müteakip kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizelerinin harçtan muaf olduğu; 120 inci maddesinde ise, trafik harçlarını harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin "II-Sürücü belgesi harçları" başlıklı bölümünde, "Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere (2019 yılı için),

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)           (203,40 TL)

b) B sınıfı sürücü belgesinden                                        (613,30 TL)

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                              (203,40 TL)

d) Uluslararası sürücü belgelerinden                               (408,60 TL)

e) Diğer sürücü belgelerinden                                     (1.023,20 TL)

 

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur." hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse özel kanunlarda engelli vatandaşlarımıza verilecek sürücü belgeleri ile ilgili olarak harç indirimi uygulanacağına dair herhangi bir hükme yer verilmediği dikkate alındığında, başvurunuza istinaden adınıza düzenlenecek B sınıfı sürücü belgesi için 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin ilgili bölümüne göre harç ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar