Emekliliğe teşvik amacıyla ücret mahiyetinde ödenen 7 aylık ücrete engellilik indiriminin uygulanması (Özelge)T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[31-2019/104]-E.760843

14.10.2020

Konu

:

Emekliliğe teşvik amacıyla ücret mahiyetinde ödenen 7 aylık ücrete engellilik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

22/01/2019 tarih 245092 sayılı özelge talep formu.

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci derece engelli indiriminden yararlandığınız, emekli olmanız karşılığında iş yeriniz tarafından adınıza emeklilik teşviki olarak fazladan 7 aylık ücret ödemesi (kıdem tazminatı ödemesi haricinde), teklif edildiği belirtilerek, söz konusu 7 aylık ücret ödemesine engellilik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."

 

hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 94  üncü maddesinde ise tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 'üncü maddelere göre" vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde; "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir." hükmü yer almakta olup 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre, ücret mahiyetinde olan teşvik ödemesinin nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin ücreti olarak kabul edilmesi gerekmekte olup bu ödeme ile aynı döneme ilişkin tarafınıza yapılan diğer ücret ödemelerinin toplamından Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi hükmüne göre belirlenen engellilik derecesine uygun engellilik indirimi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar