ENGELLİDEN ENGELLİYE SATILAN ARAÇIN TEKRAR SATIŞA KONU EDİLMESİ (ÖZELGE)T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

Sayı

:

67630374-135-E.15428

12.08.2020

Konu

:

Engelliden Engelliye Satış Usulüyle ÖTV'siz olarak üzerine alan aracı satmak istediğinde ÖTV'nin durumu.

 

 

 

 

 

İlgi

:

23.10.2019 Tarih ve 58165 Sayılı Özelge Talep Formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 11/9/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında ilk iktisap edilen aracı, 7/10/2016 tarihinde ÖTV ödenmeksizin engelliden engelliye satış usulüyle iktisap ettiğiniz ve söz konusu aracı satmak istediğinizde hak mahrumiyeti bulunması nedeniyle ÖTV ödenmeksizin satamadığınız belirtilerek, söz konusu aracın ÖTV aranmadan satışının yapılabilmesi için beş yıllık sürenin hesaplanmasında söz konusu taşıtın ilk iktisap edilen tarih olan 11/9/2014 tarihinin mi yoksa istisnadan yararlanan kişiden iktisap ettiğiniz 7/10/2016 tarihinin mi dikkate alınması gerektiği hususunda Defterdarlık görüşümüzün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları beş yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümlerinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (IV/G/1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, malul ve engelliler tarafından ÖTV'den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV'siz iktisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranmaktadır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV' siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Buna göre, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca tarafınızca ÖTV ödenmeksizin iktisap edilen taşıtın, ÖTV aranmaksızın satışı için beş yıllık sürenin hesaplanmasında, iktisap tarihiniz olan 7/10/2016 tarihinin dikkate alınması ve bu tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan söz konusu taşıtın istisnadan yararlanmayanlara satış veya devrinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan ÖTV aranması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar