Engellilerin Günlük Yaşamları İçin Özel Olarak Üretilen Araç-Gereçlerde KDV İstisnası (ÖZELGE)

 


T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.291700

13.03.2020

Konu

:

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilen araç-gereçlerde KDV istisnası

 

  

İlgi

:

a) 17/01/2019 tarihli ve 192384 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 31/01/2019 tarihli ve 380609 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

 

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 8428.10.20.90.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığını ve engellilerin havuza indirilmesi ve çıkarılması için kullanıldığını belirttiğiniz "……….", 8471.30.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığını ve görme engellilerin ekranda bulunan resimleri dokunsal olarak algılamalarını sağladığını belirttiğiniz "………." ve yine aynı GTİP numarasında sınıflandırıldığını ve az gören görme engellilerin cisimleri daha iyi görebilmelerini sağladığını belirttiğiniz "…….." isimli malların, engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilen araç-gereçlerden olduğundan bahisle söz konusu malların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı ile istisna kapsamındaki ürünlerin demonte olarak ithal edilmesinin istisna uygulamasına tesiri hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, söz konusu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kapsam" başlıklı (II/E.1.1.)  bölümünde;

"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 8428.10.20.90.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığını belirttiğiniz engellilerin havuza indirilmesi ve çıkarılması için kullanılan "…….." isimli malın münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereç olması kaydıyla ithali ve yurt içinde teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-s) maddesi uyarınca KDV'den istisna olacaktır.

Öte yandan, az gören engellilerin cisimleri daha iyi görebilmelerini sağladığını belirttiğiniz "………" ile görme engellilerin ekranda bulunan resimleri dokunsal olarak algılamalarını sağladığını belirttiğiniz "….." isimli malların engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olduğundan (bu husus özelge talep formu ekinde ibraz ettiğiniz, malların tanıtım broşürlerinden de açıkça anlaşıldığından),  bu malların teslimi, söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ayrıca, istisna kapsamındaki araç ve gereçlerin demonte olarak ithal edilmesi halinde, söz konusu araç ve gereçlere ait parçaların tamamının aynı faturada (dolayısıyla gümrük beyannamesinde) alt kalemler halinde gösterilmesi kaydıyla KDV istisnası kapsamında işlem tesis edilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu araç ve gereçlere ait parçaların, bir bütünü oluşturmayacak şekilde ayrı ayrı teslim ve ithalinin ise istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar