SERBEST MESLEK ERBABI ENGELLİ BABASININ ENGELİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI (ÖZELGE)T.C. 

YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

42152853-250.99-E.11689

13.10.2020

Konu

:

Serbest meslek erbabının, %80 engelli babasının engellilik indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı hakkında

 

 

 

 

 

İlgi

:

04/02/2020 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olduğunuz, bakmakla yükümlü olduğunuz Bağ-Kur emeklisi babanızın %80 engelli raporunun bulunduğu belirtilerek, yıllık gelir vergisi beyannamesinde babanızdan dolayı  engellilik indiriminden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde; çalışma gücünün asgari % 40 ve üzerini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının engelli sayılacağı ve engellilik derecelerine göre belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının ücretinden indirileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanunun 89 uncu maddesinde ise, "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 

...

 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)

 

..." hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; "…

 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkraları ile on ikinci fıkrasındaki askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

 

a) Eşini,

 

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

 

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

 

 

 

ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca, babanızın emekli aylığı alması nedeniyle 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, babanızın engelliliğinden dolayı engellilik indiriminden yararlanmanız mümkün değildir.

 

Bilgilerinize tebliğen rica ederim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar