Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergilendirme (Görüş)

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[23-12/11]-437

13/05/2013

Konu

:

Vakfın emekliliğe yönelik birikimleri ve nemalarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması durumunda vergileme yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgi (b)'de kayıtlı özelge talep formunuzda, ilgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzla Vakfınıza üye olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanlarının çalıştıkları dönemde oluşturdukları birikimlerini Bankadan ve Vakıftan emekli olduklarında kendilerine ek emeklilik aylığı şeklinde ödediğiniz,

            - Vakıf senedi çerçevesinde de yararlananlarınızın vergilendirilmiş maaşlarından vakfa yaptıkları ödentilerin vadeli mevduat, devlet iç borçlanma senedi gibi tevkif yoluyla vergilendirilen yatırımlarda değerlendirildiği ve ödentilerin getirilerinin, yıl sonunda yararlananın kişisel hesaplarına alacak olarak kaydedildiği,

            - T.C. Merkez Bankası tarafından Eylül/1995 dönemine kadar yararlananlar adına Vakfa katılım payı ödendiği ve ödemelerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurumlar vergisi matrahına dahil edilerek vergilendirildiği, banka katılma paylarının da vadeli mevduat, devlet iç borçlanma senedi gibi tevkif suretiyle vergilendirilen yatırımlarda değerlendirildiği ve getirilerin yıl sonunda yararlananın kişisel hesaplarına alacak olarak kaydedildiği,

            - Emekliliği hak eden yararlanana vakıf mevzuatı çerçevesinde bağlanan ek emeklilik aylığının Gelir Vergisi Kanununa 7/10/2001 tarihinde eklenen Geçici 1 inci madde hükümleri uygulanarak en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek tutarı aşan kısmın ücret olarak vergilendirildiği,

            - Yararlananların vergilendirilmiş maaşlardan yaptıkları ödemeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan katılım paylarından oluşan birikimler ile bunlardan sağlanan nemaların, yararlananlar adına 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde Gelir Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemine nakden aktarılması halinde vergileme yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmiş olduğunuz

            belirtilerek söz konusu tereddüdün 29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değiştirilen 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek giderilmesi için konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 6327 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değiştirilen Geçici 1 inci maddesinin beşinci ve izleyen fıkralarında;

            ".......

            Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

            Beşinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.

            Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır.

            Beşinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır.

            Beşinci fıkra kapsamında yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır.

            Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

            Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.

            Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Vakfınızdan yararlananların vergilendirilmiş maaşlarından yaptıkları ödentilerden oluşan birikimler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ödenen katılma payları, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre emekliliğe yönelik birikim ve taahhüt niteliğinde olduğundan, söz konusu tutarların 31/12/2015 tarihine kadar anılan madde hükmü uyarınca bireysel emeklilik sistemine aktarılması halinde aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesna olacaktır.

            Diğer taraftan, bu kapsamda aktarılan tutarların, aktarım sonrasında Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar