112 ACİL VE AMBULANS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI1. 112 ACİL VE AMBULANS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI
a) 112 Acil ve Ambulans Hizmetleri SA Kodu ile başlayan işlemler üzerinden fatura

edilir.b) 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ; “Madde 25- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, acil hastalık ve/veya yaralanma hallerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hastane öncesi acil tıbbi yardım ve ambulans hizmetleri ile şehir içi veya şehir dışındaki diğer bir sağlık kurum veya kuruluşuna ambulansla şevkinin gerektiği ilgili hekim tarafından tevsik edilen ve hasta nakli amacını taşıyan ambulans hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır” gereği sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.c) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 37’nci maddesi gereği acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi olmayıp ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez.ç) Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi çerçevesinde genel sağlık sigortalısı hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine herhangi bir fatura gönderilmez.d) Kara ambulansı ücretine kullanılan ilaçlar dâhil olup, tıbbi uygulamalar ayrıca fatura edilir.e) Hava ambulansı ücretine yapılan tıbbi müdahale, doktor refakati ve kullanılan ilaçlar dâhildir.f) “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur.


Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur.g) “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki kişilere Sunulan 112 acil ve ambulans hizmetlerinin faturalandırılması Tarife eki Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi üzerinden yapılır.g.1- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinden İl Sağlık Müdürlüklerinin sunmuş oldukları 112 Ambulans Hizmetlerine ilişkin fatura hastanın bir hastaneye nakil edilmesi durumunda, İl Sağlık Müdürlüklerince hastane adına kesilecektir. Hastaneler de sağlık hizmeti sunulan kişiye yâda sigorta şirketine topluca fatura edecektir. Hastanenin fatura bedelini tahsil etmesi sonrasında tahsil edilen 112 Ambulans hizmet bedeli İl Sağlık Müdürlüklerine aktarılacaktır. 112 Ambulans ekibi hastaya uygulanan işlemlerin detaylı dökümünü vaka sırasında mutlaka hastaneye teslim edecektir.

g.2- Hastanece fatura bedeli tahsil edilemediği durumlarda İl Sağlık Müdürlüklerine ödeme yapılmaz. Fatura bedelinin tahsil edilemediği durumlarda alacak takibi hastanenin bildirimi üzerine İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülür.g.3- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri kapsamında hastaya olay yerinde müdahale edilerek işlemin sonlandırılması halinde fatura tahsilatı İl Sağlık Müdürlüğünün kendisince yapılır.g.4- Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinde faturalar TL cinsinden düzenlenecek ve TL cinsinden tahsilat yapılacaktır. Ancak, fatura üzerinde gösterilecek TL’yi karşılayacak miktarda Döviz ile de tahsilat gerçekleştirilebilecektir. İşletmelerin hesaplarında Döviz bulundurmaları halinde; gerek dövizi TL ye çevirirken gerek ise yıl sonunda yapacakları değerlemede o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kuru esas alınarak hesaplama yapılır.g.5- “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamında acil sağlık hizmetlerinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden il sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırılır.g.6- “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil hizmet bedeli hastanın getirildiği ilin il sağlık müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırılır.g.7- Hava ambulansı talepleri, yurtiçinde 112 acil komuta kontrol merkezi tarafından vaka nakil formu ve yurtdışındaki talepler Türkiye konsoloslukları aracılığıyla yapılır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar