Engelliler İçin MTV İstisnası ve Başvurusu (2022)

1. Engelliler İçin MTV İstisnası ve Başvurusu

Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnası sadece bir araç için uygulanmaktadır. İstisnadan faydalanabilmenin şartları engellilik oranını göre değişmektedir.

Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan; malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı araçlarda tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak engelli sağlık kurulu raporu ile,

Engellilik oranı %90'ın altında ise;

• Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak engelli sağlık kurulu raporu,

• Taşıtın, kişinin engeline uygun özel tertibatlı veya sonradan özel tertibatlı hale getirilmiş araçlardan olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği,

• "Araçlar İçin Teknik Belge" ve " Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini, “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” ile birlikte

• Taşıtın kayıtlı olduğu yer vergi dairesine ya da,

• “Interaktif Vergi Dairesine”, “İşlem Başlat”, “Araç işlemleri”, “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıt Vergisi istisna Dilekçesini” doldurarak,

başvurulması gerekmektedir.

Malûl ve engelli olmaları nedeniyle aracı ilk iktisabı esnasında özel tüketim vergisinden istisna olanların, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmak için "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu şekilde müracaat eden mükellefler, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmelidir. Bu durumda, malûl ve engelli mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydını tutan vergi dairesi gerekli belgelerin birer örneğini özel tüketim vergisi istisnası uygulayan vergi dairesinden alır.

2. Engellilerin Kullandığı Otomatik Vitesli Araçlarda MTV İstisnası

Engellilik oranı %90’dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli taşıtlarda engellilik durumlarına uygun bir tertibat bulunmaması halinde bu araçlar için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmamaktadır.

Ancak, sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engeli bulunan malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması gerekmektedir.

3. Engelliden Araç Alınması Durumunda MTV Mükellefiyetinin Başlaması

Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnasından yararlanan engelli kişi istisnadan yararlanmayan kişiye aracını satması durumunda satın alan kişi adına aracın tescil edildiği dönemin başından itibaren MTV mükellefiyeti açılır. Tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde adınıza tahakkuk eden MTV’yi ödemeniz gerekmektedir.

örnek 12: Engelli kişi araç satışını 5 Şubat 2022 tarihinde yapması durumunda satın alan kişinin MTV mükellefiyeti Ocak 2022 tarihinden itibaren başlamaktadır. Satış işlemi ikinci 6 aylık dönemde yapılırsa mükellefiyet Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlar.

Motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yaralanan engelli bir kişinin aracını devretmesi ve devrettiği kişinin söz konusu istisnadan yararlanmak istemesi halinde, engel durumuna göre ilgili belgelerle birlikte bağlı olduğu vergi dairesine müracaatta bulunması gerekir.

4. Engellinin Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporu Bulunması Durumunda MTV İstisnası Uygulaması

40 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde belirtildiği gibi, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanan malûl ve engellilerden süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenler, istisnadan raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanırlar. Bunun yanı sıra, söz konusu istisna uygulamasının devam edilebilmesi için, malûl ve engellilerin süre bitiminden önce yeni tarihli sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

5. Engelli Adına Tescil Edilmiş Aracın Miras Kalması Durumunda MTV Mükellefiyetinin Başlaması

MTV istisnasından yararlanan engellinin vefat ettiği dönemin başından itibaren veraset yoluyla intikal eden aracın MTV’si, adına mükellefiyet tesis ettirilerek ödenmelidir.

Örneğin, adına tescil edilen araç sahibi engelli Ağustos 2022 tarihinde vefat ederse, veraset yoluyla mirasçılara geçen aracın mükellefiyeti Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlamaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar