Elektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazı tesliminde istisnaElektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazı tesliminde ilişkin istisna hakkında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen özelge;

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-21152195-130[17-2021.3409]-150108

16.04.2021

Konu

:

Elektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazı tesliminde istisna

 

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, larenks kanseri sonucunda gırtlağı tamamen alınan hastalarda kullanılan elektrolarenks isimli gırtlak konuşma cihazının ithalinin KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin, söz konusu istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kapsam" başlıklı (II/E.1.1.) bölümünde;"Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır. ."açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, münhasıran engellilerin günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereç olması kaydıyla, larenks kanseri sonucunda gırtlağı tamamen alınan hastaların kullandığı elektrolarenks isimli cihazın ithali ve yurt içinde teslimi 3065 sayılı Kanunun 17/4-s maddesi uyarınca KDV'den istisnadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar