Görme engellilere mahsus telefonun KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmayacağı

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.17-1621

12/06/2014

Konu

:

... şirketi tarafından üretilen görme engellilere mahsus telefon ve ...lerin firma tarafından teslimlerinin KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın, başta görme engelliler (az gören ve görmez) olmak üzere tüm engelli gruplarının eğitim ve istihdamlarını eşitleyici teknolojilerin, süreğen hasta ve yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı ürünlerin temini, üretimi, projelendirilmesi ve pazarlaması hizmetlerini ifa ettiği belirtilerek, ... şirketi tarafından üretilen görme engellilere mahsus ... ve ...lerin firmanız tarafından teslimlerinin KDV Kanununun (17/4-s) maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (17/4-s) maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV den istisna edilmiştir.

             Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı Mülga 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümü ve 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "II/E-1.Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna" başlıklı bölümünde, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği  belirtilmiştir.

            Buna göre, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş olmayan, ... ve ...lerin tesliminde,  KDV Kanununun (17/4-s) maddesinde yer alan istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


Yorum Gönder

0 Yorumlar