DERİ HASTALIKLARINDA ENGEL ORANI NASIL TESPİT EDİLİR ?


Deri tümörleri ve eritroderma hariç olmak üzere deri hastalıklarına eşlik eden hastalıklar, immünolojik veya hematolojik bozukluklar ve hastalıkla ilgili komplikasyonlar sonucu ortaya çıkan bozukluklar veya psikolojik veya davranışsal bozukluklar ayrıca değerlendirilir.


Dermatolojik hastalıklar nedeniyle özürlü raporu düzenlenen kişilerin talebi halinde özür oranları yıllık kontrollerle tekrar değerlendirilir.


Deri hastalıklarının değerlendirilmesinde hastalığın şiddeti için başka şekilde belirtilmemişse aşağıdaki tablodan yararlanılır.

TABLO 1. Hastalık şiddeti değerlendirme tablosu

1-HAFİF:

a-Hastanın belirti ve semptomları sürekli veya aralıklı olarak mevcut.

b-Günlük aktivitelerini kısıtlamıyor veya günlük aktivitenin birkaç aktivitesinde kısıtlama veya bazı maddelere maruz kalma ile kısıtlama geçici olarak artıyor.

c-Tedavi gerektirmeyebilir veya aralıklı tedavi gerektirebilir.

2-ORTA:

a-Belirti ve bulgular sürekli veya aralıklı olarak mevcut.

b-Günlük aktivitelerin bir kısmını kısıtlamakta.

c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerektirmektedir.

3-ŞİDDETLİ:

a-Belirti ve bulgular sürekli olarak mevcut.

b-Günlük aktivitelerinin bir çoğunu kısıtlamakta veya zaman zaman hastane veya evde yatılı olarak mahsur kalmakta.

c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerekmektedir.

4-ÇOK ŞİDDETLİ:

a-Belirti ve bulgular sürekli olarak mevcut.

b-Günlük aktivitelerin tüme yakınını etkilemekte veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmakta.

c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerekmektedir. 


I. SEBASE, EKRİN VE APOKRİN GLAND HASTALIKLARI 

A- Rozasea

1-Orta                                                                                                                                              5

    2-Şiddetli                                                                                                                        10

      3-Çok şiddetli                                                                                                                  15

B- Hidradenitis supurativa, akne konglobata ve folliküler oklüzyon Triadı

    1-Hafif                                                                                                5

    2-Orta                                                                                                      10

      3-Şiddetli                                                                                                20

    4-Çok şiddetli                                                                                      40

C- Saçlı derinin diseke edici folliküliti

1-Orta                                                                                      5

        2-Şiddetli                                                            15

D- Hiperhidrosis

      1-Orta                                                                                                                     5

        2-Şiddetli                                                                                                             10

      3-Çok şiddetli                                                                                                     20

II. KIL FOLLİKÜLÜ İLE İLGİLİ HASTALIKLAR 

1-Alopesi totalis                                                                                                             10

2-Alopesi universalis                                                                                                 10

3-Hirsutizm

                a-Orta                                                                                                              5

              b-Şiddetli                                                                                                        10

4-Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri (moniletrix vb)                                                         5

III. EKZEMATÖZ DERMATİTLER 

A- Atopik dermatit

1-Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan                                                                      5

    2-Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan                                                          10

      3-Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan                                                      20

    4-Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan                                           40

B- Dermatitler (Kontakt dermatit, staz dermatit, dishidrotik ekzema) klinik şiddetine göre değerlendirilecek.

    1-Orta                                                                                                                5

    2-Şiddetli                                                                                                       10

  3-Çok şiddetli                                                                                                         20


IV. ÇEŞİTLİ İNFLAMATUVAR DERİ HASTALIKLARI 

A- Psoriasis

    1-Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan                                                5

    2-Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan                                              15

      3-Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan                                        30

      4-Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan psöriasis vulgaris ve generalize püstüler 

psöriasis                                 40

B- Pitriasis rubra pilaris, liken planus

1-Hafif                                                                                                5

      2-Orta                                                                                       10

    3-Şiddetli                                                                                   20

4-Çok şiddetli                                                                                  30

C- Perforan dermatozlar (Kryle Hastalığı vb.)

    1-Orta                                                                         5

      2-Şiddetli                                                        10

    3-Çok şiddetli                                                20

V. PSİKİYATRİK ETYOLOJİLİ DERİ HASTALIKLARI  

Psikiatrik etyolojili deri hastalıkları (nörotik ekskoriasyon, faktisiyel dermatit, vb.)

    1-Orta                                                                                                                5

      2-Şiddetli                                                                                                           10

    3-Çok şiddetli                                                                                                     20

VI. DERİ TÜMÖRLERİ

A.BENİGN NEOPLAZM VE HİPERPLAZİLER

Kongenital melanositik nevus:     

1-1.5-20 cm arasında olanlar                                      5

    2-20 cm’den büyük                                                    20

Kan damarlarının benign neoplazm ve hiperplazileri: Kapiller anjiom, Kavernöz anjiom, Lenfanjiom, lenfohemanjiom, Anjiokeratom, Klippel-Trenanuay-Weber, vb.    

  1-Hafif: Vücudun %10-19’unu kaplayan                                                            5

    2-Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan                                                          10

       3-Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan                                                      20

        4-Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan                              30

5-Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısından fazlasını kaplarsa                    15


Hipertrofik skar ve keloid

1-Hafif (vücut yüzeyinin %1-9’unu kaplayan)                               5

  2-Orta (vücut yüzeyinin %10-%19’unu kaplayan)                  10

       3-Şiddetli (vücut yüzeyinin %20-49’unu kaplayan)                  20

  4-Çok şiddetli: Vücudun %50-100’unu kaplayan                      40

5-Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısında fazlasını kaplarsa                    15

B.DERİNİN PREMALİGN TÜMÖRLERİ

Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları                                                   5

C.DERİNİN MALİGN TÜMÖRLERİ: 

Çalışabilir durumda ve tedaviye cevap veren klinik evreli malign tümörü olan hastalar, primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları                                                   10

İleri klinik evreli malign tümörü olan tedaviye cevap vermeyen çalışamayacak durumda 

olan hastalar                                                               80

VII. FOTOSENSİTİVİTE VE GÜNEŞ IŞINLARI İLE TETİKLENEN HASTALIKLAR 

1-Solar ürtiker, aktinik retikuloid, persistan ışık reaksiyonu, polimorf ışık erüpsiyonu klinik şiddete göre değerlendirilir.

    1-Orta                                                                                                                       5

    2-Şiddetli                                                                                                               10

       3-Çok şiddetli                                                                                                         20

2-Porfirialar                   

1-Hafif                                                                                                                  10

      2-Orta                                                                                                            20

      3-Şiddetli                                                                                                      40

      4-Çok şiddetli                                                                                               60

VIII. ERİTRODERMA                                               40

Altta yatan primer hastalık için ayrıca puan verilmez.

IX. PİGMENT BOZUKLUKLARI 

Pigment bozukluğu ile (Vitiligo, depigmentasyon ve melanoderma yapan hastalıklar) seyreden hastalıklar

    1-Vücut yüzeyinin %20-%50’sini kaplayan                                                         5

      2-Vücut yüzeyinin %50-%100’ini kaplayan                                                      10

3-Albinizm                                                                     20

NOT:  (a) Yüz ve ele lokalize lezyonlar için ayrıca %5 eklenir.

(b) Tanımlanmış başka bir hastalık varsa puan almaz.


X. İMMUN, OTOİMMUN VE SİSTEMİK HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI 

Vaskulitler     

1-Hafif                                                                                                                   5

      2-Orta                                                                                                                       10

      3-Şiddetli                                                                                                    20

    4-Çok şiddetli                                                                                            40

Kronik ve/veya tedaviye dirençli ürtiker ve anjioödem                                                10

Pannikülitler (Lezyon şiddetine göre değerlendirilir)  

  1-Orta                                                                                                               5

  2-Şiddetli                                                                                                                10

  3-Çok şiddetli                                                                                                  20

Behçet hastalığı 

1-Tedavi altında hafif ve orta derecede mukokutanöz Behçet hastalığı                          10

  2-Tedaviye dirençli şiddetli mukokutanöz Behçet hastalığı                                    20

Otoimmün büllü hastalıklar (Pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis ve diğer otoimmün büllü hastalıklar)   

  1-Hafif                                                                                                                   10

      2-Orta                                                                                                                     20

    3-Şiddetli                                                                                                               40                  

    4-Çok şiddetli                                                                                                      60

Kronik bağ doku hastalıkları   

1-Hafif                                                                                                                              5           

    2-Orta                                                                                                                     10     

    3-Şiddetli                                                                                                                 20      

    4-Çok şiddetli                                                                                                         30

Reiter sendromu: Sadece deri lezyonları için                                                                      5

Pyoderma gangrenosum:             

1-Hafif           5

      2-Orta 10

3-Şiddetli 20

4-Çok şiddetli 40                                                       

Sarkoidozis 

1-Sadece deri lezyonları için lokalize         5

    2-Yaygın 10

Kronik Graft Versus Host Hastalığı  

       1-Hafif                  5

2-Orta 10                                                                    

3-Şiddetli 20                                                                    

4-Çok şiddetli 30                                                             

Metabolik, endokrin bozukluklar, depolanma hastalıkları ve sistemik malignitelerin deri bulguları: 

Sadece deri lezyonları için         5

XI. GENETİK GEÇİŞLİ DERİ HASTALIKLARI 

İktiyozis grubu hastalıklar:    

1-Hafif 5

2-Orta 10                                              

3-Şiddetli 30                                              

4-Çok şiddetli 60                                             

NOT:  Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

Herediter palmoplanter keratodermiler, Unna Thost, Mal de Melada, vb.

1-Hafif 5

2-Orta 10                              

3-Şiddetli 20                               

4-Çok şiddetli 40                                                             

Nörokutanöz hastalıklar (Nörofibromatosis, Tuberoz skleroz, Psödoksantoma elastikum, Ataksi telenjiektazi, vb.)

1-Sistem bulgusu olmayan, az sayıda deri lezyonları olan olgular 5

2-Yaygın deri lezyonları olan olgular 10

Epidermolizis büllosa                   

1-Hafif         20

2-Orta 40                                                        

3-Şiddetli 60                                                        

4-Çok şiddetli 80                                                        

NOT:  Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

Hailey Hailey Hastalığı  

1-Orta 5                                             

2-Şiddetli 10                                              

3-Çok şiddetli 15                                              

Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Send., Diskeratozis konjenita, Werner send. vb. 

  1-Hafif olgular 20

2-Orta derecede 40                

3-Şiddetli olgular 60                 

4-Çok şiddetli 80                

Anhidrotik/Hipohidrotik ve hidrotik ektodermal displazi:

  1-Sadece deri lezyonları olan hafif olgular 5

  2-Orta derecede olgular 10

    3-Şiddetli olgular 20

  4-Yaygın ve çok şiddetli olgular        40

NOT: Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.


XII. VASKULER HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI  

Kronik bacak ülserleri: (lezyon şiddetine göre)       

1-Hafif 5

2-Orta 10

3-Şiddetli 20

4-Çok şiddetli 30

Dekubitus ülseri:  (lezyon şiddetine göre)

1-Orta (Grade II)          5

2-Şiddetli (Grade III) 10

3-Çok şiddetli (Grade IV) 20


XIII. KUTANÖZ LENFOMA, LÖSEMİ, HİSTİYOSİTOZLAR VE MASTOSİTOZLAR 

Kütanöz T Hücreli Lenfoma

1-Vücutta plak, papül veya ekzematöz yama: Evre IA, IB              10

2-Yama, plak, papül+dermopatik LAP: Evre IIA                      20

3-Tümoral dönem+Lenf nodu yok veya dermopatik LAP veya Sezary Send: Evre IIB, III            40

4-Yama, plak, papül, tümor, Sezary send, patoloji pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB       60

5-Parapsoriazis Geniş plak                                               10

6-Küçükplak parapsoriasis / Dijitat dermatoz, Pitriazis likenoides kronika               10

7-Lenfomatoid papülosis                                               10 

MF dışı diğer kutanöz lenfomalar

1-Lokalize deri lezyonları ve iyi seyir gösteren deri lenfomaları                       10

2-Yaygın deri lezyonları veya lokalize, ancak kötü seyir gösteren                20

3-Deri dışı tutulumu olan, patolojik LAP(+), yaygın deri lezyonu, kötü prognoz           40

4-Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı                                60

Kutanöz (Langerhans hücreli) histiyosistozlar             

1-Hafif 5

2-Orta 10

3-Şiddetli 20

Kutanöz Mastositozis      

1-Mastositoma 5

2-Ürtikerya pigmentoza, makulopapüler varyant ve Telenjektazia Makularis Eruptiva Perstans 10

3-Diffüz kutanöz mastositoz 20


XIV. MİKROBİAL AJANLARA BAĞLI DERİ HASTALIKLARI 

Lepra, Kutanöz tüberkülozlar, Sistemik fungal infeksiyonlar, mukokütanöz Layşmanyazis (Aktif dönemde, yeni tanı konmuş, tedavi altında) 20

NOT:  Lepra, Kutanöz tüberkülozlar, Sistemik fungal infeksiyonlar, Mukokütanöz layşmanyazis, konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili branşlarca değerlendirilir.


DİĞER DERİ HASTALIKLARI

Yukarıdaki listede yer almayan deri hastalıkları ve sekellerine bağlı fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesinde hastalığın şiddetine göre değerlendirme yapılır. 

1-Hafif 5

2-Orta 15

3-Şiddetli 30

4-Çok şiddetli 40


Yorum Gönder

0 Yorumlar